ADRES

ul. Północna 2, Kościan

TELEFON

+48 694 923 373

E-MAIL

biuro@szkolapoezja.pl

SZKOŁA TAŃCA POEZJA

REGULAMIN

Zasady obowiązujące w Poezji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLE TAŃCA „POEZJA”


1. Regulamin obowiązuje od 01.09.2022 r. wszystkie osoby, które uczestniczą w zajęciach lub finansują uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Szkołę Tańca Poezja z siedzibą w Kościanie przy ul. Północnej. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed pierwszymi zajęciami.

2. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed pierwszymi zajęciami.

3. Warunkiem zapisania uczestnika na wybrany kurs jest:
a) dokonanie opłaty wpisowej
b) złożenie deklaracji członkowskiej przed pierwszą lekcją przez uczestnika lub rodzica/prawnego opiekuna w przypadku małoletniego uczestnika
c) spełnienie warunków dodatkowych wynikających z wymagań dotyczących poszczególnych kursów (np. wiek, poziom zaawansowania)
d) zapoznanie się z: regulaminem oraz z zasadami bezpieczeństwa w szkole tańca

4. Podpisanie deklaracji członkowskiej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotowym regulaminem, jak również oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania postanowień w nich zawartych.

5. Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca „Poezja” Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Szkoła Tańca„Poezja” nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki Uczestników zajęć.Prawa i obowiązki uczestników zajęć

Członkowie Szkoły Tańca Poezja(klubu) zobowiązani są:
a) godnie reprezentować Klub, tworzyć sportową i koleżeńską atmosferę w gronie zawodniczym i na zewnątrz Klubu
b) z poszanowaniem odnosić się do barw klubowych, historii, tradycji, Instruktorów, pracowników i kolegów
c) dbać o mienie klubowe, sprzęt sportowy klubowy i prywatny
d) podczas zawodów i treningów przestrzegać obowiązujących na obiektach sportowych zasad i regulaminów
e) wypełniać polecenia Instruktorów w szczególności tych dotyczących kulturalnego zachowania się oraz realizacji programów treningów
f) swoją postawą dawać przykład, co do zachowania i sportowej postawy
h) zgłaszać niezwłocznie Instruktorowi prowadzącemu zajęcia, wszelkie dolegliwości i urazy, które wystąpiły w trakcie zajęć
i) godnie reprezentować barwy klubowe na zawodach sportowych, poprzez kulturalne zachowanie się i zaangażowanie
j) na turniejach, zawodach i pokazach, obowiązuje odzież z logiem Szkoły Tańca Poezja, tj. koszulki logo lub bluza logo. Brak koszulki lub bluzy z logiem klubu zakazuje wyjazdu na pokazy i wydarzenia sportowe
k) uczestniczyć w kursach organizowanych przez Klub i podczas lekcji korzystać ze sprzętu będącego własnością Klubu
l) uczestniczyć w turniejach i innych wydarzeniach pod warunkiem dopełnienia wszelkich zobowiązań względem Klubu i przy braku sprzeciwu ze strony Instruktora prowadzącego
m) uzyskać pełną informację dotyczącą swoich umiejętności sportowych
n) do poszanowania jego godności osobistej


Organizacja zajęć

1. Klub ma prawo zorganizować zastępstwo Instruktora, bez konieczności informowania Uczestników o zmianie.

2. Klub ma prawo do odwołania lekcji, zmiany Instruktora i terminu zajęć kursu, o czym poinformuje uczestników kursu.

3. Uczestnik zajęć Szkoły Tańca „Poezja” nie może być członkiem innej konkurencyjnej grupy lub Szkoły.

4. W czasie lekcji w sali mogą być obecni wyłącznie uczestnicy i instruktorzy. Inne osoby mogą być obecne w sali jedynie w przypadku uzyskania zgody Instruktora.

5. Od uczestników kursów oczekuje się punktualności. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort uczestników, Instruktor ma prawo nie wpuścić do sali osób spóźniających się.

6. Uczestnik przed wejściem do sali ma obowiązek zmiany obuwia. Instruktor ma prawo nie wpuścić do sali lub wyprosić osoby w obuwiu niszczącym lub brudzącym podłogę.

7. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu lekcji zabrania się przebywania w sali bez wiedzy i zgody Instruktora.

8. Rejestracja dźwięku oraz obrazu z udziałem osób uczestniczących w kursach jest możliwa jedynie w przypadku uzyskania pisemnej zgody instruktora.

9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

10. Klub nie odpowiada za przedmioty pozostawione na jego obiektach.

11. Uczestnik zajęć Szkoły Tańca „Poezja” nie może być członkiem innej konkurencyjnej grupy lub Szkoły.

12. Wszyscy członkowie Szkoły Tańca „Poezja” mają obowiązek zgłoszenia i uzgodnienia z trenerem i właścicielem wszystkich występów odbywających się poza Szkołą Tańca „Poezja”.

13. Wszyscy członkowie Szkoły Tańca „Poezja” mogą uczestniczyć w Konkursach i Zawodach organizowanych poza siedzibą Szkoły wyłącznie za zgodą właściciela.

14. Wszyscy członkowie Szkoły Tańca „Poezja” mogą uczestniczyć w warsztatach lub szkoleniach organizowanych przez osoby nie współpracujące ze Szkołą tylko za zgodą właściciela Szkoły Tańca Poezja.

15. Niedostosowanie się do punktów §8-§11 może spowodować usunięcie Uczestnika ze Szkoły Tańca.


Zasady płatności

1. Cennik uczestnictwa w zajęciach dostępny jest w siedzibie Szkoły Tańca Poezja. Wysokość opłat może ulec zmianie.

2. Za zajęcia płatności dokonujemy do 10-go dnia każdego miesiąca. Uczestnicy zajęć dla młodzieży i dorosłych, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestnictwa w nich. Powinni opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu należności w Recepcji mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. W przypadku dzieci, które nie mają uregulowanej opłaty, przebywają one na Sali tanecznej pod opieką instruktora, ale nie uczestniczą w zajęciach.

3. Opłaty za zajęcia nie podlegają zwrotowi.

4. W przypadku uzasadnionej (choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim, wypadki losowe), dłuższej niż cztery tygodnie nieobecności na zajęciach, uczestnik ma prawo do przeksięgowania płatności na kolejny miesiąc, pod warunkiem, że płatność została opłacona w terminie, tzn. przed lub w trakcie nieobecności uczestnika. W przypadku krótszych niż cztery tygodnie, w tym jednorazowych nieobecności, płatność nie zostaje przedłużona, zajęcia odrabiamy w innych dostępnych grupach tanecznych.

5. W przypadku rezygnacji z zajęć wcześniej opłaconych Szkoła Tańca Poezja nie dokonuje zwrotu. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.

6. Szkoła Tańca Poezja zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, gdy ilość osób zainteresowanych jest niższa niż wymagany limit dla grupy.

7. Istnieje możliwość wykupienia zajęć jednorazowych tylko raz na każdej grupie.


Wykorzystanie wizerunku, prawa własności intelektualnej, przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik lub prawny opiekun w przypadku uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, nieodpłatnie wyraża zgodę Klubowi na bezterminowe i nieodwołalne:
a) utrwalanie wizerunku uczestnika w trakcie lekcji i innych wydarzeń organizowanych przez Klub lub wydarzeń, w których Klub uczestniczy jako podmiot zaproszony przez innego organizatora,
c) wykorzystanie wizerunku uczestnika utrwalonego podczas wydarzeń, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w szczególności poprzez publikację przez firmę lub podmiot z nią współpracujący zdjęć lub filmów na stronie internetowej, portalach społecznościowych, Youtube, itp.

Zgoda, o której mowa w ustępie poprzedzającym, obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych, w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności statutowej w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek.

Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów firmy, w tym znaków słownych i graficznych, układów i choreografii przysługują wyłącznie Klubowi. Uczestniczenie w kursach prowadzonych przez Klub nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez uczestnika części lub całości wskazanych w ustępie poprzedzającym praw własności intelektualnej.


Zmiany regulaminu i postanowienia końcowe

Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.

W sprawach nieobjętych Regulaminem należy kontaktować się z recepcją.Zgodnie z art.13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie osobowego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.EU.L..2016.119.1), zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane dla potrzeb realizacji usług. Jednocześnie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych jest firma Poezja Kościan Szkoła Tańca w Kościanie ul. Północna 2